Openbaar Vervoer, wegen en verkeer

Goede verbindingen zijn belangrijk

Mobiliteit heeft te maken met heel veel zaken of functies die in het dagelijks leven van belang zijn en waarop de overheden dus beleid ontwikkelt, zoals economie, wonen of recreatie. Daarbij spelen ook zaken als luchtkwaliteit en leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid van voorzieningen zoals onderwijs een belangrijke rol. Goede verbindingen zijn niet alleen van groot belang voor de economie. Voor al onze inwoners is een vlotte verplaatsing van A naar B een eerste levensbehoefte.

Breder kijken dan alleen de auto

De vervoersbehoefte groeit enorm en er is hier uiteraard een relatie met het groeiend aantal inwoners. Traditioneel staat de auto centraal in het beleid maar langzamerhand dringt het besef door dat een verschuiving naar andere vervoersvormen noodzakelijk is. Ondanks dat het grootste deel van het budget van de provincie wordt besteed aan asfalt gerelateerde zaken zullen we achterstanden blijven houden als we alle kaarten alleen maar op de auto blijven zetten. Er zijn zoals gezegd niet alleen relaties met de vervoersbehoefte maar ook met overlast, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid in het algemeen. Al die onderwerpen spelen voor ons een belangrijke rol in de besluitvorming.

OV en fiets worden belangrijker

GOUD kiest er in dat verband voor om meer aandacht en geld te besteden aan diverse vormen van Openbaar Vervoer en aan het bevorderen van het gebruik van de fiets. De fiets staat bij ons op 1. Dat betekent dat de infrastructuur daaraan aangepast moet worden. We willen als voorbeeld meer en bredere fietspaden. Iedereen moet gebruik kunnen blijven maken van adequaat Openbaar Vervoer zeker in de buitengebieden en dorpskernen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen voorstander zijn van het opwaarderen van ons wegennet. Er moet geïnvesteerd worden in de wegeninfrastructuur op plekken waar dat het meeste nut oplevert.

Overlast en gezondheidsschade is ook een factor van belang

Provinciale stroomwegen dienen wat ons betreft te voldoen aan hoge eisen wat betreft reductie van overlast en gezondheidsschade van omwonenden. Het rendement van wegenaanleg of van aanpassing van bestaande wegen moet dus niet alleen gemeten worden in vervoerseffectiviteit of in verkeersveiligheid maar ook in vergroting van de leefbaarheid voor omwonenden. Zonder uitputtend te willen zijn noemen we twee locaties.

Twee concrete speerpunten wat betreft wegen

De N57 tussen Brielle en Hellevoetsluis mag wat ons betreft een vierbaansweg worden. De Rijnlandroute (N206) is niet af. Om financiële redenen is het ontwerp van de verbrede N206 bij Katwijk ingekort en eindigt daar nu op verkeerslichten. Vervolgens moet het enorme verkeersaanbod zich op maaiveldniveau via een ‘geitenpaadje’ door meerdere woonwijken van de gemeente Katwijk persen. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden. Fase 2 van de Rijnlandroute moet daarom zo snel mogelijk op de rails worden gezet zodat dit grote project op overzienbare termijn definitief kan worden afgerond.

Investeren waar dit het meeste maatschappelijk rendement oplevert

GOUD wil als het nuttig en nodig is wegen verbreden of nieuwe wegen aanleggen. Maar dat doe je alleen als het nut en de noodzaak helder is aangetoond en als de investering effectief problemen oplost. We zijn dus in ieder geval geen voorstander van een dogmatische stop op verdere wegenaanleg of -verbetering. Nieuwe projecten moeten integraal tegen elkaar worden afgewogen om prioritering vast te stellen. Als het goed is gebeurt dat al op die manier.

Bescherming van groen en landschap staat bij GOUD bovenaan de lijst van prioriteiten. Maar dat wil niet zeggen dat we daardoor automatisch tegenstander zijn van het opwaarderen van ons wegennet. Er moet geïnvesteerd worden in de wegeninfrastructuur op plekken waar dat het meeste nut oplevert. Provinciale stroomwegen dienen wat ons betreft te voldoen aan hoge eisen wat betreft reductie van overlast en het voorkomen van gezondheidsschade voor omwonenden. Bij het ontwerp en de inpassing kan er veel gedaan worden om het landschap en de omwonenden te beschermen. Het rendement van wegenaanleg of van aanpassing van bestaande wegen moet dus niet alleen gemeten worden in vervoerseffectiviteit of in verkeersveiligheid. Wat dat laatste betreft zal in onze dichtbevolkte provincie op veel meer plaatsen de maximumsnelheid op provinciale wegen worden verlaagd van 80 naar bijvoorbeeld 60 km per uur.

Dit is uiteraard maatwerk. Dit moet zeker op sommige plekken gebeuren maar overigens alleen als daar goede redenen voor zijn. Geldige redenen betreffen verkeersveiligheid of leefbaarheid van de omwonenden in onze visie. Er moet daarnaast bij aanpassingen aan wegen ook gekeken worden naar en beoordeeld worden op het landschappelijk effect en naar het benutten van mogelijkheden tot vergroting van de leefbaarheid voor omwonenden. Dat is dus de genoemde integrale afweging van nut en noodzaak waarbij in voorkomende gevallen groen kan verdwijnen en in andere gevallen niet.

Een speerpunt op het gebied van OV

Iedereen moet gebruik kunnen blijven maken van adequaat Openbaar Vervoer zeker in de buitengebieden en dorpskernen. Dat geldt dus ook voor Goeree-Overflakkee. De buurtbussen op Goeree-Overflakkee moeten dus blijven rijden. Sommigen denken dat hierdoor de belastingen omhoog zouden moeten. Deze verwijzing naar hogere belastingen is een beetje uit zijn verband gerukt. Nagenoeg elke beleidsintensivering op elk terrein kost geld, niets is gratis. Echter meerkosten leiden niet automatisch tot hogere belastingen. Er kan ook geld worden vrijgemaakt door intern budgetten te verschuiven c.q. door interne bezuiniging. Ergens geld voor vrijmaken resulteert dus niet automatisch in belastingverhogingen.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing