Leefbaarheid

Goed kunnen wonen is natuurlijk een basisvoorziening die voor iedere inwoner van belang is. Maar er zijn meer zaken die belangrijk zijn voor een goede gezondheid en voor welbevinden. Daarbij speelt de eigen verantwoordelijkheid trouwens altijd een grote rol. Voorkomen is beter dan genezen. Bewezen is dat levensstijl een belangrijke invloed heeft op onze gezondheid. Daarom moet het Preventieakkoord verder uitgevoerd en gemonitord worden. Er moet een integraal ontmoedigingsbeleid voor alcohol, drugs en roken komen. Sport en bewegen moet op provinciaal niveau meer aandacht krijgen. Gezonde voeding moet goedkoper worden, bijvoorbeeld door BtW-verlaging.

De provincie heeft een belangrijke rol in de fysieke omgeving. En die is heel bepalend voor het welbevinden van onze inwoners. Alle activiteiten en bedrijvigheid in de provincie van wegverkeer, via industrie en luchthavens tot en met windturbines leveren soms ook overlast en (gezondheids)schade op voor omwonenden. De provincie heeft in onze ogen een belangrijke taak om hier in preventieve en correctieve zin op te treden. Maar ook het behoud en het herstel van natuur, en van het open en groene landschap, voor zover dat nog aanwezig is, is erg belangrijk voor de gezondheid en het zich senang voelen van inwoners in hun woonomgeving. De provincie moet ook deze “zachte” belangen beschermen en GOUD is daar voortdurend alert op.

Het is trouwens ook zo dat er naast de fysieke omgeving nog wel andere zaken zijn die bepalend zijn voor gezondheid en welbevinden zoals inkomen, opleidingsniveau, werkloosheid en het hebben van sociale relaties. Mensen met een hoog inkomen en dito opleidingsniveau leven gemiddeld genomen langer (en langer in goede gezondheid) dan mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau. Die doelgroep ervaart ook veel meer stress in het leven. In dat hele sociaal-maatschappelijk veld speelt de provincie op dit moment nauwelijks een rol. GOUD wil dat het middenbestuur meer integraal beleid kan voeren op een breder taakgebied. Dat kan alleen tot stand komen binnen de door ons bepleite bestuurlijke en organisatorische vernieuwingen die er voor kunnen zorgen dat alle overheidsonderdelen beter samenwerken zodat de overheid als geheel effectiever kan worden. Het voorzieningenniveau en de inrichting van de woonomgeving zijn voor iedereen belangrijk. Voor specifieke doelgroepen zoals kinderen (b.v. speelvoorzieningen) en ouderen (ontmoetingsfuncties, openbaar vervoer, etc.) is dat van extra groot belang. De overheid kan hier een rol spelen. Een goede inrichting, in de breedste betekenis van het woord, van de samenleving kan door preventie veel kosten en problemen op een later moment voorkomen.

In ons Deltaplan voor de naoorlogse wijken geeft GOUD aan dat bij de herstructurering van die wijken ook de sociaal-maatschappelijke component moet worden meegenomen.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2022 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing