Natuur en Landschap

Zuid-Holland omvat een laag gelegen rivierdelta1 en deze fysieke omgeving is bepalend voor de opgaven die er liggen, bijvoorbeeld met het oog op de gevolgen van de klimaatverandering die zich voordoen. Tegelijkertijd hebben we een hoge bevolkingsdichtheid, een oprukkende verstedelijking, en weinig natuur die bovendien in slechte staat verkeert. Aandachtspunten die in het provinciale beleid van GOUD een belangrijke rol spelen zijn daarom o.a. de waterveiligheid en -kwaliteit, en daarnaast de drinkwatervoorziening, alsmede de bodemdaling in de veenweidegebieden. Natuurbehoud en -herstel is belangrijk voor ons. Het huidige bodemgebruik en het daarop afgestemde peil- en grondwaterbeheer leidt tot steeds verdergaande bodemdaling in delen van Zuid-Holland. Bodemdaling door te zware belasting en de cyclus van ontwateren, inklinken en oxidatie van veenbodems, leidt tot steeds hogere beheerskosten en is op termijn onhoudbaar.

We moeten dus zuinig zijn op bodem, luchtkwaliteit en water. Daarin is GOUD vanzelfsprekend niet uniek. Maar wij zijn wel bereid om waar nodig maatregelen te ondersteunen of knopen door te hakken als conflicterende belangen niet met elkaar te verenigen zijn. Verandering is echt noodzakelijk. Sinds het rapport Remkes “Niet alles kan overal” kan dat eigenlijk niet meer ontkend worden. Toch zien we sommige partijen om opportunistische redenen en om de achterban te behagen wegkijken, de problemen ontkennen en weigeren om maatregelen te ondersteunen die wat kunnen betekenen op het gebied van klimaatbeheersing en natuurbescherming. Zuid-Holland hoeft niet de wereld te redden maar dient waar dat proportioneel en effectief is wel zijn steentje bij te dragen. GOUD ondersteunt daarom bijvoorbeeld het beleid om in de buurt van Nieuwkoop landbouwgronden om te vormen tot natuurgebied om het bestaande plassengebied te versterken. Het stikstofbeleid wordt landelijk vastgesteld en de provincie speelt in de uitvoering een belangrijke rol. GOUD is van mening dat de provincie de haar toegekende taken gewoon moet uitvoeren, maar uiteraard dient de beleidsontwikkeling en –uitvoering wel in goede samenwerking en in samenspraak met andere overheden en betrokkenen te geschieden. Als in de wetgeving gedwongen uitkoop een instrument is (als andere middelen zijn uitgeput) om tot vermindering van stikstofdepositie te komen dan is er geen reden om dat niet toe te passen.

Onze landschappen, ons cultureel erfgoed, onze nationale parken en ook de karakteristieke verschijningsvorm van onze dorpen en steden zijn mede bepalend voor de Nederlandse identiteit. De inrichting van onze fysieke leef- en woonomgeving is daarnaast ook belangrijk voor het welbevinden van onze inwoners. Daarom wil GOUD meer aandacht voor het landelijk en stedelijk schoon.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2022 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing