Energietransitie

GOUD is ten principale voorstander van de energietransitie, maar daar hebben we wel een paar bedenkingen bij. We zitten dus niet in de hoek van de klimaatontkenners, en we bewandelen geen geitenpaadjes. Aan de andere kant maken we ook geen deel uit van een of andere sekte van klimaatgelovigen. Klimaatfundamentalisme is ons dus vreemd. Onze houding is dat als we geconfronteerd worden met een maatschappelijk probleem we dat als samenleving gewoon dienen op te lossen, ook als dat lastig is. De overheid moet ook op dit terrein gewoon leveren en presteren en zeker niet wegkijken. Dus de koers richting het opwekken van hernieuwbare energie, het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het beperken van het energiegebruik is voor onze fractie een juiste. En uiteraard speelt daarbij voor GOUD het zo eerlijk mogelijk verdelen van de lasten of de nadelen die gaan ontstaan een belangrijke rol.

Op het provinciale niveau zijn vooral de ruimtelijke aspecten die bij de energietransitie aan de orde komen van belang. De bescherming van de schaarse open ruimte, en de kwaliteit van ons landschap zijn voor onze fractie topprioriteiten. Dat wordt dus onze primaire afweging, ruimtelijke kwaliteit versus de gewenste productie van zonne- en windenergie.

GOUD wil grote windturbines uitsluitend geconcentreerd plaatsen in daarvoor geschikte gebieden, en versnippering over de hele provincie voorkomen. De ruimtelijke uitgangspunten zijn daarbij dat windenergie slechts passend is langs grootschalige infrastructuur (snelwegen), op grote bedrijventerreinen of op de grote scheidslijnen tussen land en water. Er moet een gepaste afstand zijn tot woongebieden.

We zijn geen voorstander van het opofferen van kostbare landbouwgrond aan het op industriële schaal opwekken van zonne-energie. Meervoudig ruimtegebruik is voor GOUD hierbij een uitgangspunt. Vooralsnog moeten we ons daarom richten op daken en grote parkeerterreinen.

Zolang de fossiele industrie functioneert is het slim om de daar geproduceerde restwarmte te gebruiken voor nuttige doeleinden zoals verwarming van huizen. Transport van warmte over grote afstanden is niet gewenst dus toepassing zal in de nabijheid van de warmtebronnen dienen plaats te vinden. De infrastructuur dient een open karakter te hebben en op termijn moeten ook andere bronnen (b.v. geothermie) kunnen worden aangesloten. Het is niet aan de provincie om hier een financierende of exploiterende rol te vervullen. De nieuwe warmtewet zal naar verwachting het eigendom van warmtenetten in publieke handen leggen. Vooralsnog zien we vooruitlopend op die wet geen taak voor de provincie om hier als financier of projecteigenaar op te treden. We zijn het trouwens eens met de opvatting van het Rijk om de infrastructuur in publieke handen te willen hebben. Marktwerking is hier ongewenst en bestaat in feite trouwens niet omdat een paar monopolisten het beeld bepalen.

Wat het gebruik van kernenergie betreft heeft het Rijk gekozen voor de locatie Borssele. Dus een vraag betreffende dit onderwerp is voorlopig voor Zuid-Holland niet relevant. Besluitvorming op dit terrein is trouwens voorbehouden aan het Rijk.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing