Effectieve Overheid


Een krachtige provincie is noodzaak

Iedereen wil een gezonde omgeving met schone lucht, geen vervuiling of gevaarlijke stoffen in de bodem of het water, aangename woonwijken, een mooi natuurlijk landschap, en natuurlijk willen we daarbij ook droge voeten houden. En alle activiteiten en functies die nodig zijn hebben nu eenmaal ruimte nodig, ruimte die er in onvoldoende mate aanwezig is in Zuid-Holland. Er moet dus proactief gestuurd en gekozen worden m.b.t. wat er wel kan en wat er minder moet en vooral ook op welke locaties
functies kunnen worden gesitueerd.

Om dat allemaal gerealiseerd te krijgen hebben we een effectieve overheid nodig. De overheid moet ontwikkelingen sturen i.p.v. er achter aan te lopen. Een krachtige provincie die keuzes kan en durft te maken is een belangrijke voorwaarde om alle ruimtelijke ontwikkelingen in de hand te kunnen houden en in de goede richting te kunnen sturen. Alle gerechtvaardigde wensen en behoeften van inwoners in Zuid-Holland stellen grenzen aan een ongebreidelde groei van de bevolking, en trouwens ook aan allerlei vormen van bedrijvigheid zoals intensieve landbouw, vervuilende industrie of massatoerisme. Dat is een
onaangename waarheid waar GOUD niet voor wil weglopen. De tijd van pappen en nathouden is voorbij.

De provincie is vooralsnog vooral actief op het fysieke domein. GOUD pleit er voor om als provincie in een meer integrale benadering ook taken te gaan vervullen op het sociaal-maatschappelijk domein. Dat is niet een doel op zichzelf maar moet onderdeel zijn van het door ons bepleite proces om de overheid als geheel effectiever te maken.

Met behulp van de door ons bepleite herstructurering van taken en functies in de overheidsorganisatie kan een meer evenwichtige en meer effectieve overheid binnen de bestaande drie bestuurslagen worden
gerealiseerd.

Het debacle met de Jeugdzorg is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Uitbesteding aan de commercie onder een vage regie op het niveau van samenwerkende gemeenten, en met onvoldoende
financiering, is een slecht model. Ook de curatieve gezondheidszorg loopt tegen de grenzen aan van wat met het huidige organisatiemodel kan worden bereikt. Over de resultaten is niemand tevreden dus moet er een ander organisatiemodel komen. Uitvoering van allerlei preventietaken op provinciaal niveau kunnen toekomstige zorgkosten verminderen.

Er zijn tal van voorbeelden van sectoren waarbij in een andere opgeschoonde bestuurlijke constellatie de provincie mogelijk nuttige rollen zou kunnen vervullen. De provincie zou nu al een meer sturende
taak kunnen krijgen bij het ontwikkelen van gemeentelijke woonzorgvisies. Het tweede kans onderwijs is jaren geleden afgeschaft. Een enorme kapitaalvernietiging. Dat moet echt terug. In het beroepsonderwijs worden te weinig vaklieden opgeleid in de sectoren waar we ze hard nodig hebben. Een provinciaal actieplan dementie is volgens GOUD nuttig en nodig. Dit soort innovaties vereist dus een overheidsbrede bestuurlijke en organisatorische vernieuwing want anders komt het niet van de grond. De provincie zou voor die bestuurlijke vernieuwing het voortouw kunnen nemen, bijvoorbeeld ook mede via het
overlegplatform van provincies IPO.

Het afbreken van de volkshuisvesting en het niet regelen van seniorenhuisvesting is een voorbeeld van falend overheidsbeleid waar we allemaal nog heel lang last van zullen blijven houden. Als ouderen kunnen doorstromen naar geschikte en betaalbare huisvesting op de juiste locaties dan kan de bestaande woningvoorraad efficiënter worden benut. Daar heeft iedereen baat bij, dat is simpele logica. Maar dan heb je wel een overheid nodig die het regelt. Immigratie hoeft niet door de overheid als een natuurverschijnsel te worden behandeld. En zelfs als je dat wel doet dan moet je daarna wel de nodige maatregelen nemen om de gevolgen er van te kunnen beheersen. Dit zijn slechts voorbeelden maar de overheid moet van defensie tot jeugdzorg over de volle breedte veel effectiever worden. Er is teveel achterstallig onderhoud. GOUD wil daaraan werken.

Goud is voor een krachtige overheid die de zaken regelt die je niet aan de markt kunt overlaten. Dat geldt niet alleen voor het landelijke niveau maar ook in de provincie Zuid-Holland. De provincie is als middenbestuur belangrijk maar dient versterkt te worden om de rol van cement in het overheidsgebouw beter te kunnen vervullen.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2022 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing